EKOMUZEUM
KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

SIEĆ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
obiektów, miejsc, organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji publicznych, partnerów indywidualnych,
Członków EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLASKIEGO

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, współfiansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020